Klachten regeling

Klachten regeling Knap Institute

Samen met u werken we altijd naar het mooiste resultaat mogelijk toe. Echter, mocht u onverhoopt toch minder tevreden zijn met de resultaten van een behandeling of het contact met een medewerker dan ontvangen wij graag uw feedback. Wij streven naar 100% klanttevredenheid en nemen daarom klachten zeer serieus. In geval van een klacht gaan wij meteen kijken naar een gepaste oplossing.

Klacht melden
Indien u een klacht heeft kunt u dit neerleggen bij de (vaste) persoon die u behandeld heeft of u kunt zich direct richten tot het management.

Interne commissie

Wenst u geen gebruik te maken van een gesprek met uw behandelend arts of huidtherapeute of bent u niet tevreden met de uitkomst van het gevoerde gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van KNAP Institute. Deze commissie is door de directie ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een maximale termijn van drie maanden.

Om uw klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen in ieder geval de volgende gegevens naar voren te komen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van de behandelaar waar de klacht betrekking op heeft
  • De behandeling die u heeft ondergaan waar u niet tevreden over bent
  • De datum waarop het incident zich voordeed
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het gebeuren (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden)
  • Plaats, datum en uw handtekening

Indien een klacht niet over uzelf gaat, dient u dat duidelijk aan te geven. U moet dan wel de volledige gegevens van deze persoon en de relatie waarin u tot deze persoon staat vermelden.

U kunt uw klacht toesturen naar:
Knap Institute klachten commissie
Parnassusweg 9
1077 DA Amsterdam

Geheimhouding
Alle medewerkers van Knap Institute en de leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding. Gegevens worden pas aan derden ter beschikking gesteld indien betrokkene daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Externe meldpunten

Indien u zich onvoldoende gehoord voelt door onze klachten commissie of als de uitkomst niet naar wens is kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen van onze medewerkers. Voor elke beroepsgroep is er een geschillen instantie met een onafhankelijke klachten functionaris.

Voor de cosmetisch arts:
DOKh afdeling klachten en geschillen
Geschillen instantie, klacht opvang, klachten bemiddeling en oordeel geformuleerd door een beoordelend arts.
http://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/
T 072 – 520 83 25
E secretariaat@dokh.nl

Voor de huidtherapeut:
KlachtenloketParamedici
www.klachtenloketparamedici.nl
T 030 – 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl

Voor de schoonheidsspecialistes:
De Geschillencommissie
T 070 – 310 53 10
E via contact formulier op de webiste
www.degeschillencommissie.nl